0528856564
סוקולוב, חולון
info@dirot.online

תנאי שימוש

גולשת יקרה/גולש יקר שלום,

ברוך הבא לאתר דירות אנליין ,המהווה האתר הכולל פרסום מודעות של דירות ונכסי נדל"ן שונים (להלן: "האתר"). בעלת האתר ומפעילת האתר הינה אלרום נדל״ן, ע.מ. 301353413 שמשרדה הרשום ברחוב סוקולוב, חולון (להלן: "החברה").

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות גלישה בין המודעות השונות, פרסום נכסי נדל"ן למכירה, ו/או שימוש בכל השירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה"). הוראות תנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש"), יחולו על כל פעולה שתבוצע על-ידי המשתמש, כהגדרתו להלן, באתר.

תנאי השימוש בצירוף מדיניות הפרטיות הזמינה ב-"מדיניות פרטיות" וכל שאר התנאים ופרטי המדיניות של החברה, כפי שיפורסמו באתר מעת לעת (להלן: "ההסכמים"), מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. למען הסר ספק, ההסכמים ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, על-פי שיקול דעתם הבלעדי.

החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.

 1. שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש (כפי שיוגדר להלן), נותן בזה את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית:

 1. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים לחברה מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש שלא למסור את פרטי המשתמש לאחר.
  1. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי החברה בקשר עם המשתמש לצרכיהחברה.
  2. החברה איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, שהתקבל מהמשתמש במגרת קבלת השירותים מהחברה  לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר.
  3. המשתמש נותן בזאת לאתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאתר ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם בוצע.
 2. .

לצורך תנאי השימוש וההסכמים, "משתמש", כל אדם לרבות ישות משפטית, הרשאית להיות קשורה בהסכמים על-פי הדין החל, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

לצורך ההסכמים, המונח "תוכן האתר" משמעו: קוד האתר, קבצי האתר, שם ושם מתחם האתר, עיצובים, שרטוטים, איורים, צילומים, צילומי נכסי הנדל"ן, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, המלצות, לינקים מקשרים לאתרים אחרים, ביקורות ואופן ארגון האתר, לרבות נגזרות של מי מהם, למעט תוכן המשתמש (כהגדרתו להלן).

ככל שיעשה המשתמש כל ניסיון לעשות שימוש באתר, בשירותים או תוכן האתר, המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

המשתמש מתחייב שלא לאפשר לאף ישות ו/או אדם אחר לפעול בניגוד לאמור בתנאים, ומובהר בזאת כי הפרת התחייבויותיו עלולה להוביל למניעת גישתו לאתר, לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין והחברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן ו/או מודעה אשר מפר את תנאי השימוש.

 1. .
  1. אם יפר המשתמש את תוכנם או רוחם של תנאי השימוש וההסכמים, או יגרום בכל צורה אחרת לסיכון או חשיפה אפשרית של החברה או של כל משתמש אחר לתביעה משפטית, או אם החברה לא הצליחה לאמת את המידע שמסר המשתמש לחברה, החברה תהיה רשאית להפסיק להעניק למשתמש גישה לאתר ו/או לשירותים, כולם או חלקם, וזאת ללא כל מחויבות של החברה להודיע לך על כך. ביטלה החברה את גישת המשתמש לאתר ו/או השירותים, המשתמש לא יהיה עוד רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים, בין היתר על-ידי חשבון משתמש אחר.
 2. שונות.
  1. שינויים בתנאי השימוש וההסכמים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו וההסכמים בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יכנס לתוקף מיד עם עדכון תנאי השימוש וההסכמים (או החלק הרלוונטי לאותו שירות או תוכן). לפי-כך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאי השימוש וההסכמים מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, הוא מתבקש להימנע מהמשך שימוש באתר.
  2. תחום שיפוט. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.
  3. פרשנות. אם תנאי מתנאי השימוש וההסכמים ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש וההסכמים ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש וההסכמים הנותרים. במקרה שכזה, יקוים התנאי האמור לפי הפרשנות המרחיבה ביותר המותרת לפי דין, וככל שלא ניתן לפרש את התנאי כאמור ולקיימו, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר כמחליף את התנאי שנמחק או הוסר.תנאי השימוש וההסכמים מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכן האתר.
  4. כותרות הפרקים בתנאי השימוש וההסכמים מובאים לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות ההסכמים ותנאי השימוש.
  5. ההסכמים ושימוש המשתמש באתר לא יפורשו כיוצרים שותפות, יחסי שליחות או מיזם משותף בין המשתמש לחברה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכמים.
  6. במקרה של סתירה בין ההסכמים לכל הסכם אחר, תניות ההסכמים יגברו.
  7. המשתמש מסכים לשימוש ב: (א) אמצעים אלקטרוניים לחתימה על ההסכמים; (ב) אמצעים אלקטרוניים למשלוח הודעות בהתאם להסכמים; ו-(ג) שמירת המידע והנתונים אודות המשתמש במאגר המידע (כהגדתו במדיניות הפרטיות).
  8. כל הודעה של מי מהצדדים תשלח אל הצד השני: (א) על-ידי החברה באמצעות הודעת דוא"ל לחשבון הדוא"ל שמסר המשתמש או על-ידי פרסום באתר; או (ב) על-ידי המשתמש באמצעות הודעת דוא"ל ל-[נא הזינו פרטי דוא"ל], כפי שתעודכן מעת לעת בידי החברה. הודעה דוא"ל האלקטרונית תחשב כנמסרה לצד הנמען ביום שליחתה.

יצירת קשר. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות [טופס יצירת קשר], בדואל info@dirot.online, בטלפון או בכתובתנו.אתם מוזמנים לפנות אלינו במיוחד אם אתה מוצאים עצמכם נפגע בכל דרך שהיא מהאתר, תכון האתר או השירותים.